Privacy & Cookies

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring informeert u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten en onze plichten zijn met betrekking tot deze gegevensverwerking.
 
Te verwerken persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens worden verwerkt hangt af van de aard van onze dienstverlening en van andere omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:
• Bedrijfsnaam
• Voornaam
• Achternaam
• Straatnaam
• Huisnummer
• Postcode
• Plaats
• E-mail
• Gebruikersnaam
• Wachtwoord (gecodeerd)
• IP adres (bij inloggen)
Informatie die we verzamelen over je huisdier – zoals het soort huisdier, het ras, de geboortedatum of behandelingsgeschiedenis – wordt niet gezien als persoonsgegevens.
 

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of om uitvoering te (kunnen) geven aan de ons opgedragen dienstverlening. Daarbij gaat het zowel om de daadwerkelijke uitvoering van onze dienstverlening als om daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende taken, zoals bijvoorbeeld communicatie en facturering. Voorts verwerken wij persoonsgegevens vanuit onze positie als werkgever. 
Wij kunnen persoonsgegevens ook verwerken om onze rechten of eigendommen en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.
Indien wij om andere dan bovenstaande redenen persoonsgegevens willen verwerken vragen wij u daar expliciet toestemming voor.
 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening maken wij soms gebruik van diensten van derden, die over specialistische kennis of middelen beschikken die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zowel verwerkers of subverwerkers zijn, die in het kader of op basis van de aanvaarde opdracht persoonsgegevens zullen verwerken, of derden met een eigen verwerkingsverantwoordelijkheid. Met deze derden hebben wij een overeenkomst gesloten die garandeert dat aan de verplichtingen uit de AVG wordt voldaan, dan wel zullen wij voorafgaand aan de samenwerking een dergelijke overeenkomst sluiten.
Wij zullen uitsluitend derden inschakelen indien wij erop vertrouwen dat zij adequaat met persoonsgegevens omgaan en de verplichtingen uit de AVG naleven.
Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met de uitvoering van onze dienstverlening of een wettelijke verplichting. In dat verband kunt u bijvoorbeeld denken aan een gerechtelijke instantie of het openbaar ministerie.
Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor andere doelen dan verband houdend met onze dienstverlening of ons werkgeverschap.
 

Bewaartermijnen

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel zo lang als wettelijk of tuchtrechtelijk is verplicht. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in beginsel worden bewaard zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, doch in sommige gevallen langer (meestal maximaal 7 jaren) omdat wij gehouden zijn te voldoen aan wettelijke bewaarplichten of voorschriften van onze beroepsvereniging.
 

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen en laten treffen, voor zover redelijk en rekening houdend met de stand van de techniek, het te beschermen belang en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
Voorts verplichten wij onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Wij informeren onze medewerkers en die derden over de correcte omgang met persoonsgegevens en zorgen dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.
 

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of aanvulling, of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt, tenzij een wettelijke verplichting daaraan in de weg staat. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens aan u of aan een andere partij over te dragen.
 

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een beveiligingsincident - een datalek - aangaande de u betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit incident hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarover met ons contact opnemen. Indien dat contact niet tot een bevredigende uitkomst leidt heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal (gevoelige) persoonsgegevens, met name uw IP-adres.
 

Tot slot

Wij verwachten dat deze privacyverklaring een voldoende duidelijk beeld geeft van ons privacybeleid. Mocht u toch nog vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt uw vragen, opmerkingen, verzoeken of bezwaren richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..